Pásztói Gondozási Központ

PÁSZTÓI GONDOZÁSI KÖZPONT

Pásztó Város Önkormányzata a Pásztói Gondozási Központ keretein belül biztosítja a szociális alap- és szakellátásokat, a gyermekjóléti alapellátásokat valamint a család és nővédelmi egészségügyi gondozást. Az integráltan működő intézmény idősek és demens személyek nappali ellátása, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, idősek otthona, területi védőnői szolgálat és iskolai védőnői szolgálat szervezeti egységeken belül látja el feladatait.

Intézményi adatok:
Majorné Nagy Monika Intézményvezető
Tel:. 32/560-082
Email: tgkpaszto@gmail.com

PGK központi irodája:
3060 Pásztó, Sport út 4-6.

A központi iroda munkatársai:
Veres Anett
Tel: 32/560-083, 32/560-090
Email: tgkpaszto@gmail.com

Fekete Tiborné
Tel: 32/560-083, 32/560-090
Email: tgkpaszto@gmail.com

Vasné Maka Renáta
Tel: 32/560-083, 32/560-090
Email: tgkpaszto@gmail.com

PÁSZTÓI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI EGYSÉGEK

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

Az intézmény szociális étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodik, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

Tel: 32/560-083, 32/560-090
Email: tgkpaszto@gmail.com, hasznosiklub@gmail.com, klubpaszto@gmail.com

Szociálisan rászorult az, aki:
- hajléktalan,
- időskorúak járadékában részesül,
- aki az Szt. 37. § (1) bekezdés a) pontja alapján: egészségkárosodás jogcímén rendszeres szociális segélyben részesül,
- aki az Szt. 37. § (1) bekezdés b) pontja alapján: 55. életévét betöltötte, rendszeres szociális segélyben részesül, egyedül él, és a háziorvos által kiadott igazolás alapján betegsége miatt átmenetileg vagy tartósan nem képes önmagáról gondoskodni,
- aki a háziorvos által kiadott igazolás alapján egészségi állapota, illetve fogyatékossága miatt átmenetileg nem képes önmagáról gondoskodni,
- aki házi segítségnyújtást vesz igénybe, aki idős otthoni ellátásra vár és gondozási szükségletét a szakértői bizottság megállapította.
Az étkeztetés keretében az intézmény napi egyszeri meleg ételt biztosít, az igényeknek megfelelően: az étel elvitelének lehetővé tételével, vagy az étel házhozszállításával. Pásztón és Hasznoson, az idősek klubjaiban lehetőség van az étel helyben fogyasztására is.
A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, kérelemre indul.
Térítési díj ellenében vehető igénybe.

HÁZI SEGITSÉGNYÚJTÁS

Szakmai koordinátor: Tari Miklós Lászlóné
Tel: 32/560-083, 32/560-090, 32/560-081, 32/460-908, 32-463-914
Email: tgkpaszto@gmail.com, hasznosiklub@gmail.com, klubpaszto@gmail.com

A házi segítségnyújtás a szociális alapellátások közé tartozó szolgáltatás, amely biztosítja Pásztó közigazgatási területén élő, idősek, fogyatékos személyek, illetve egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt rászorulók házi gondozását, és ápolását, az ellátást igénylő szükséglete szerint.

A házi segítségnyújtás
- a személyi gondozás keretében gondozás és háztartási segítségnyújtás,
- a szociális segítés keretében háztartási segítségnyújtás szolgáltatási elemet biztosít.

Szolgáltatás feladatai:
Lakáson belül alapvető - gondozási tevékenységek (öltöztetés, gyógyszerelés), személyi és lakókörnyezet tisztán tartása, háztartás vitelének segítése (mosás, vasalás), szabadidős tevékenységek (felolvasás, beszélgetés).
Lakáson kívül: hivatalos ügyintézés, szabadidős és egészségmegőrző tevékenységek (pl: séta). Gyógyszerek íratása-kiváltása, bevásárlás.
Az ellátás igénybevétele önkéntes szóbeli vagy írásbeli kérelemre történik. Jogviszony a megállapodás megkötésével kezdődik. Az ellátásért térítési díjat / óradíjat kell fizetni.
A szolgáltatás igénybevételével, méltósággal tud saját otthonában tisztes időskort megélni.

IDŐSEK OTTHONA

Vezető ápoló / Intézményvezető helyettes: Szűcs Katalin
Cím: 3060 Pásztó, Sport út 4-6.
Telefon: 32/560-080
Email: tgkpaszto@gmail.com

Az ellátottak köre:
Pásztó és a Pásztói Járás területén életvitelszerűen élő személyek számára biztosit ellátást.

Pásztó város könnyen megközelíthető mind a fővárosból, mind Észak- és Kelet-Magyarországról közúton az M3-as autópályán, a 21-es országúton, továbbá vasútvonalon is. Mátraaljai elhelyezkedése a hegyi levegő minősége légúti megbetegedésben szenvedők számára jótékony hatású, mely növeli vonzását.

A Pásztói Gondozási Központ Idősek Otthona ápolás-gondozást nyújtó bentlakásos intézmény, 57 férőhelyen biztosít lakhatást és teljes körű ellátást a szolgáltatást igénybevevők részére.

Bentlakásos intézmény ellátást nyújt:
- Azoknak a gondozási szükséglettel rendelkező nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel.
- A 18. életévét betöltött személy számára, aki betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

Az Idősek Otthona 57 férőhelyen térítési díj ellenében biztosít:
- lakhatást, teljes körű ellátást 24 órás felügyelettel,
- ápolást, gondozást, étkeztetést,
- ruházatot és textíliát, ezek mosását, vasalását, javítását,
- egészségügyi, mentálhigiénés ellátást,
- az aktivitást segítő fizikai és szellemi tevékenységeket,
- hitélet gyakorlását, kulturális és szórakoztató programokat, rendezvényeket.

Az intézmény folyamatos nyitvatartással üzemel.

Elhelyezés:
Az ellátottak elhelyezését az ápolási és gondozási szükségleteiknek megfelelően heverős lakószobákban illetve modern kórházi ágyakon biztosítja, 2-3 és 4 ágyas szobákban.

Az intézmény a szolgáltatásokat, oly módon végzi, hogy tiszteletben tartja az ellátottak alkotmányos jogait.

Az intézményi elhelyezéshez szükséges:
A kérelem és adatlap nyomtatvány kitöltése.

A fenti dokumentumok benyújtását követően az intézmény munkatársai az előgondozás alkalmával személyesen felkeresik otthonában a kérelmezőt, ahol az elhelyezéssel kapcsolatban részletes tájékoztatást adnak és a felmerülő kérdésekre válaszolnak.

IDŐSEK KLUBJA

Cím: 3060 Pásztó, Csillag tér 16.
Vezető: Tari Miklós Lászlóné

Hasznosi városrészben: 3065 Pásztó, Vár út 61.
Vezető: Csépe Csabáné
Email cím: hasznosiklub@gmail.com, klubpaszto@gmail.com
Tel: 32/460-908, 32/463-914

Akadálymentesített, nyugodt szép környezetben és korszerű tárgyi feltételek között segít a Pásztón, Hasznoson és Mátrakeresztesen élő időskorú, közösségi életet és a társaságot szerető lakosságnak.
Célja az egyedüllét megszüntetése, elszigetelődés kiküszöbölése, a tétlenség kóros körülményeinek megelőzése valamint egészségi állapot figyelemmel kisérése, javítása és alapvető higiénés szükségletek kielégítése.

Szolgáltatásai:
Étkeztetés biztosítása: külön megállapodás alapján a szociális étkeztetés keretén belül az ellátást igénybe vevők részére lehetőség van a napi egyszeri meleg étel igénybe vételére, kizárólag helyben fogyasztással.
Szabadidős program: az intézményben lehetőség van sajtótermékek olvasására társasjátékozásra, kártyázásra, kézimunkázásra. Könyvtárunk olvasási lehetőséget is biztosít. Rendezvények és kirándulások szervezése évente több alkalommal.
Egészségügyi alapellátáshoz és szakellátáshoz való hozzájutás segítése. Felvilágosító előadások szervezése.
Szükség esetén mosási, tisztálkodási lehetőségek biztosítása.
Életvezetés megszervezésében segítségnyújtás.
Szükség esetén szállítás a klub és otthona között, mely térítés köteles.

Nyitva tartás ideje:
Hétfő - Csütörtök: 8:00-16:00 óráig
Péntek: 8:00-15:00 óráig
Szombat, vasárnap, munkaszüneti és ünnepnapokon a klub zárva tart.

Az ellátás igénybevétele önkéntes szóbeli vagy írásbeli kérelemre történik az igénylő vagy törvényes képviselője indítványára. Klubtagsági jogviszony a megállapodás megkötésével kezdődik.

CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Intézményegység-vezető: Anducska Mónika
Telephely címe: 3060 Pásztó, Rákóczi út 5.
Telefon: 32/460-455
Mobil: 06/30-016-75-89
E-mail: gyjsz.paszto@gmail.com

Ügyfélfogadás
Hétfő: 8:00 - 16:00
Kedd: 8:00 - 18:00
Szerda: 8:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: Nincs ügyfélfogadás

Pásztó Város Önkormányzatának feladatkörébe tartozik a hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenység, valamint a speciális szolgáltatások biztosítása.
A Pásztói Gondozási Központ Család és Gyermekjóléti Központja a Pásztói Járás 26 településére kiterjedően látja el feladatait.
- havi rendszerességgel esetmegbeszélést tart a szolgálatok számára és szükség szerint konzultációt biztosít,
- koordinálja a járás területén működő jelzőrendszerek munkáját,
- szakmai támogatást nyújt a szakmaközi megbeszélések, az éves szakmai tanácskozás szervezéséhez, valamint az éves jelzőrendszeri intézkedési tervek elkészítéséhez és összehangolásához,
- összegyűjti a települések jelzőrendszeri felelősei által készített helyi jelzőrendszeri intézkedési terveket,
- javaslattétel hatósági intézkedés megtételére

Tanácsadások:
- jogi tanácsadás (minden hónap harmadik csütörtöki napján)
- pszichológiai tanácsadás (kedd és csütörtöki napokon)
A tanácsadások igénybevétele előzetes bejelentkezéssel lehetséges a
32/460-155/225mellék, és a 32/460-455 telefonszámokon.

Speciális feladatok:
- Kapcsolattartási ügyelet/mediáció - elvált szülő - gyermek konfliktusos kapcsolattartás biztosítása védett környezetben
Kedd: 13.00 - 18.00
Csütörtök: 13.00 - 18.00
- Utcai/Lakótelepi szociális munka - csellengő gyerekek, deviáns fiatalok megkeresése
- Készenléti szolgálat - Nyitvatartási időn túl felmerülő, krízishelyzetben hívható telefonszám

Készenléti ügyeletünket az alábbi telefonszámon hívhatják:
+36-30-526-59-72

Az intézmény szolgáltatásai térítésmentesek.

CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Telephely címe: 3060 Pásztó, Rákóczi út 5.
Telefon: 32/460-455
Mobil: 06/30-016-75-89, 06/30-016-75-90, 06/30-526-66-23
Email: csgyjsz.paszto@gmail.com

Ügyfélfogadás
Hétfő: 8:00 - 16:00
Kedd: 8:00 - 18:00
Szerda: 8:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: Nincs ügyfélfogadás.

A gyermekjóléti alapellátás hozzájárul a gyermek egészséges fejlődéséhez, jólétének, a családban történő nevelkedésének elősegítésében, a veszélyeztetettség megelőzésében, és a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családból történő kiemelésének megelőzéséhez.

A Család és gyermekjóléti szolgálat általános segítő szolgáltatás keretébe tartozó feladatai:
- információnyújtás, tájékoztatás
- szociális segítő munka
- települési jelzőrendszeri intézkedési terv készítése
- hivatalos ügyek intézése,
- prevenciós szolgáltatások, és
- szabadidős programok szervezése

Az egyéni esetkezelésen túlmenően igyekszünk minden korosztály számára csoportfoglalkozásokat, tájékoztató jellegű előadásokat szervezni: konfliktuskezelés, háztartás-gazdaságtani tréning, munkaerőpiaci-tréning stb.
Az iskolások számára drogprevenciós foglalkozást, csoportkohéziót erősítő - és önismereti tréningeket, szabadidős tevékenységeket szervezünk.

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Iskola védőnő:
Juhászné Jakubovics Szilvia
Telephely: 3060 Pásztó, Rákóczi út 5.
Tel: 06/32-461-022, mobil: 06-30-016-56-14
Email:vedono@mixat.hu

Védőnőink és elérhetőségeik:
Telephely címe: 3060 Pásztó, Semmelweis út 15-17.
Telefon: 32/460-429

Sándorné Almási Ildikó elérhetősége: 06-30-016-74-54
Horváth Judit elérhetősége: 06-30-016-74-60
Laczkó Florina elérhetősége: 06-30-016-56-18
Zeke Eszter elérhetősége: 06-30-016-74-51

A védőnők a fogantatástól egészen a középiskolás korig látják el feladatukat, amely során fontos szerepet töltenek be a prevencióban. Alapfeladatuk, hogy figyelemmel kísérjék a gyermek fejlődését, és ha szükséges akár a szülőnek akár a gyermekorvosnak jelzéssel éljenek.

A védőnői szolgálat célja a családok egészségének a megőrzése, egészségromlásuk megelőzése. A védőnő a gondozási tevékenységét a nővédelem, a várandós és gyermekágyas anya, a 0-16 éves korú gyermekek körében végzi. A Védőnői Szolgálat elsődleges feladata a prevenció, azaz a megelőzés, az egészség megőrzése és a betegségek kialakulásának elkerülése érdekében a családtervezéstől az időskorig. Tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít az esélyegyenlőség érvényesülésére, a hátrányos helyzet kiküszöbölésére.

Tevékenységi köre:
- Családgondozás
- Várandós anyák- gyermekágyas gondozás
- 6 éves korú, valamint az otthon gondozott 6-18 éves gyermekek gondozása
- Iskola- egészségügyi munka
- Egészségnevelés, szűrővizsgálatok szervezése, lebonyolításában való részvétel
- Együttműködés hivatalos szervekkel, civil szervezetekkel, karitatív tevékenység.